سافت استارتر آنالوگ PSR

سافت استارتر آنالوگ PSR

PSR این گروه از سافت استارترها کوچکترین نوع سافت آنالوگ هستند . سیستمی متشکل از موتور استارتر و یک سافت استارتر PSR کوچکترین ابعاد ممکن درمقابله بایک استارتر ستاره مثلث را برای استارت دستگاه دارند . 
By pass موجود دراین سافت ها باعث کاهش انرژی و همچنین راحتی اتصالات شده است همچنین وجود تنها سه ولوم ، Set-up آنرا آسان نموده است . تنظیم  Ramping Start و Stop نرم برای هرکاربردی قابل اجرا می باشد . 

 

مشخصات