درایو  ACQ810-04

درایو ACQ810-04

این درایو از نظر ساختار مشابه به درایو ACS850 میباشد و تفاوت در قسمت CPU و برنامه ریزی آن میباشد. این درایو در صنایع آبیاری و ایستگاه پمپاژ و سدها کاربرد فراوانی دارد.

(تنها درایو تخصصی پمپ با مد DTC

مشخصات