قیمت های ذیل از وب سایت رسمی اتخاذ گردیده است و این لیست قیمت در ایران معتبر نمی باشد و صرفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ارائه گردیده است.